Class Graduating in December 2018


These students started in the full-time program in September 2017 and are seeking internships for the summer of 2018. A resume book of all students on the job market is available below.

If you are interested in recruiting our students, please feel free to reach out to them directly. We can assist in setting up on-campus presentations and interviews. Please contact the Program Administrator (Michelle Shin) via email or phone.

The complete resume book of all students on the job market as well as individual student resumes are available by clicking the links below.

 • Michael Kun Joo Ang
 • Martin Oghenovie Arienmughare
 • Xuan (Vanessa) Bao
 • Madhur Bhattad
 • Simeon Bikorimana
 • Menglu (Serena) Cao
 • Jinze Chen
 • Penghao Chen
 • Ming Cheng
 • Yining (Lily) Cheng
 • Zitong Cheng
 • Gelin Gao
 • Jian Gao
 • Zihao Gao
 • Xiao (Ronnie) Guan
 • Louis Guigo
 • Jingang (Jason) He
 • Rui Jiang
 • Yuyang (Levine) Lai
 • Shuo Li
 • Sulin Liu
 • Shukun Long
 • Yuyuan Lou
 • Yusong (Andrew) Pan
 • Xiaohan Shi
 • Peiying (Shirley) Song
 • Siyue (Violet) Su
 • Suraj Tarenia
 • Shuhan (Jenny) Tian
 • Vismayie Vandanapu
 • Tianli Wang
 • Yichen Wang
 • Yucheng Wang
 • Lingbei Wei
 • Ke (Catherine) Wu
 • Tong Wu
 • Xiaoman Wu
 • Yao Xiao
 • Wanying Xu
 • Ningzhu (Joe) Yang
 • Zhaohua (Stacey) Yang
 • Maiqi Ye
 • Lini Zhang
 • Tianci Zhu