Class2018.jpg

Class Graduating in December 2018


These students started in the full-time program in September 2017 and are seeking full-time employment upon graduation in December 2018. A resume book of all students on the job market is available below.

If you are interested in recruiting our students for permanent positions, please feel free to reach out to them directly. We can assist in setting up on-campus presentations and interviews. Please contact the Program Administrator (Michelle Shin) via email or phone.

The complete resume book of all students on the job market as well as individual student resumes are available by clicking the links below. 

Resume Book

 • Kun Joo Michael Ang
 • Martin Oghenovie Arienmughare
 • Xuan (Vanessa) Bao
 • Madhur Bhattad
 • Simeon Bikorimana
 • Menglu (Serena) Cao
 • Jinze (Kelvin) Chen
 • Penghao (Stanley) Chen
 • Ming (Linda) Cheng
 • Yining (Lily) Cheng
 • Zitong Cheng
 • Gelin Gao
 • Zihao Gao
 • Xiao (Ronnie) Guan
 • Louis Guigo
 • Jingang (Jason) He
 • Conor Howells
 • Rui (Ray) Jiang
 • Yuyang (Levine) Lai
 • Shuo Li
 • Sulin (Shirley) Liu
 • Yixuan (Elodie) Liu
 • Shukun Long
 • Yusong (Andrew) Pan
 • Xiaohan Shi
 • Peiying (Shirley) Song
 • Siyue (Violet) Su
 • Shuhan (Jenny) Tian
 • Vismayie Vandanapu
 • Tianli Wang
 • Yichen Wang
 • Yucheng (Joseph) Wang
 • Lingbei (Eric) Wei
 • Ke (Catherine) Wu
 • Tong Wu
 • Xiaoman (Scarlett) Wu
 • Yao Xiao
 • Wanying (Winnie) Xu
 • Ningzhu (Joe) Yang
 • Zhaohua (Stacey) Yang
 • Maiqi (Maggie) Ye
 • Lini Zhang
 • Tianci Zhu