Skip to main content

Class Graduating in December 2020


These students started in the full-time program in September 2019 and are seeking internships for the summer of 2020. A resume book of all students on the job market is available below.

If you are interested in recruiting our students, please feel free to reach out to them directly. We can assist in setting up on-campus presentations and interviews. Please contact the Program Administrator Meghana Shahi: Meghana.Shahi@Nyu.edu 

The complete resume book of all students on the job market as well as individual student resumes are available by clicking the links below.

Resume Book

 • Yongnan Che
 • Mingyuan (Mindy) Chen
 • Xiao (Roy) Cheng
 • Ha Hai Du
 • Dayne Fernandez
 • Xingjia Gu
 • Zhen Guo
 • Yaner He
 • Jingsheng (David) Huang
 • Nate Huang
 • Wei-Han Huang
 • Jiyi Jiang
 • Yuge Jiang
 • Boyi Li
 • Yifan Li
 • Zhengxu (Andrew) Li
 • Sebastian Lindskog
 • Shijia (Scarlett) Liu
 • Zhilin Liu
 • Zihan (Pete) Liu
 • Juan Andres Serur
 • Yi (Brian) Shan
 • Kexin (Coco) Shao
 • Chenhao (Austin) Su
 • Zetian (Simon) Sun
 • Song Tian
 • Zhengqing (Cody) Wan
 • Keren Wang
 • Linglan Wang
 • Longde (Bill) Wang
 • Rui Wang
 • Tianyu (Roger) Wang
 • Yuying Wang
 • Yifan Wei
 • Yunxiao Xiang
 • Zepeng Xiao
 • Zhihao Xie
 • Jeremy Yang
 • Guanyu (Martin) Yao
 • Sihan Zha
 • Caiyi (Anna) Zhang
 • Mingyue Zhang
 • Shufan Zhang
 • Youyuan Zhang
 • Zibin Zhen
 • Shangbin Zhu
 • Yueyan (Jacqueline) Zhuang
 • Siyuan Zou